MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศรับฟังความคิดเห็น

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (826 รายการ)

วันที่ประกาศ
ประกาศเลขที่ / ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น
วงเงินงบประมาณ
19 ก.ย. 62
62097457317
ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 12 เควี เป็น 24 เควี ที่ จุฬาฯ (ฝั่งตะวันตก) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.ย. 62
13,389,980.00 THB
19 ก.ย. 62
PC3-5064-TGZ
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสถานีไฟฟ้าและสวิตชิ่งยูนิต จำนวน 156 สถานี และอาคาร กฟน.หมายเลข 10 (วัดเลียบ) และอาคารสวิตช์เกียร์ 69 kV สถานีย่อยวัดเลียบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 งาน
24 ก.ย. 62
9,532,758.40 THB
19 ก.ย. 62
HR3-5203-TGZ
จ้างเหมาบริการงานรับชำระค่าไฟฟ้า หรือค่าบริการอื่นๆ ภายในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 82 อัตรา ระยะเวลาการจ้างรวม 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 งาน
24 ก.ย. 62
20,720,000.00 THB
18 ก.ย. 62
ฝกส.062/2562
งานปรับปรุงบริเวณและอาคาร สถานีย่อยสายลม ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.1
23 ก.ย. 62
2,624,945.40 THB
18 ก.ย. 62
ID2-4685-WGZ
อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control)
23 ก.ย. 62
10,700,000.00 THB
18 ก.ย. 62
HR3-5202-TGZ
จ้างเหมาบริการงานคนงานพัสดุ จำนวน 1 งาน
23 ก.ย. 62
20,250,000.00 THB
18 ก.ย. 62
MP3-8948-CGZ
ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว (Guy Wire) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว(Code 4010-303-30000) จำนวน 268,000 เมตร
23 ก.ย. 62
13,910,727.60 THB
18 ก.ย. 62
MP3-8942-YGX
Drop fuse cutout 12 kA 200 A 25 kV without bracket (Code 5920-384-20000) จำนวน 900 ชุด
23 ก.ย. 62
7,951,491.00 THB
18 ก.ย. 62
MP3-8942-UGX
Drop fuse cutout 12 kA 100 A 25 kV without bracket (code 5920-384-10000) จำนวน 12,000 ชุด
23 ก.ย. 62
22,473,852.00 THB
17 ก.ย. 62
ฝกส.116/2562
งานปรับปรุง สถานีย่อยบางน้ำจืด ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.2 ณ สถานีย่อยบางน้ำจืด
20 ก.ย. 62
3,913,418.00 THB
16 ก.ย. 62
HR3-5201-TGZ
จ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 งาน
19 ก.ย. 62
20,110,000.00 THB
13 ก.ย. 62
MP3-8962-DGZ
จ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) แรงดัน 69 kV ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 800 ตร.มม. (Code 6145-234-80100) จำนวน 93,000 เมตร จาก Electrolytic Copper Cathode
18 ก.ย. 62
109,286,857.50 THB
  • 826รายการ