MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2358 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
YY4-5030-WGE
ประกวดราคาซื้อผ้าลายสองชนิดที่ 1 (ผ้าเวสปอยต์) ทำจากฝ้ายล้วน ขนาดหน้ากว้าง 58 นิ้ว สีกากี จำนวน 25,685.25 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท วินิตี้ แอพพาเรล จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 ต.ค. 63
MD3-4505-WHE
เครื่องวัดความดันสอดแขน เครื่องชั่งน้ำหนักส่วนสูง พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล (1:2)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 ต.ค. 63
DE3-4273-WGE
Clamp On Power Logger จำนวน 36 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 ต.ค. 63
MP3-8975-DGE
ซื้อหม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล (Conventional Type) 3 เฟส 4 สาย 300 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ติดตั้งบนเสาคอนกรีต) แรงดันด้านปฐมภูมิ 24 กิโลโวลต์ แรงดันด้านทุติยภูมิ 416/240 โวลต์ (code 6120-620-63010) จำนวน 106 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 24 ส.ค. 63
MP3-8975-NGE
Network Transformer 3P 12kV 500kVA จำนวน 40 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 ต.ค. 63
PR3-0726-WSP
เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP จำนวน 2 รายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แสงชัย อีเล็คโทรนิค จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ต.ค. 63
PO No. 130306416 (PC2-0118-AUK)
จ้างจ้างงานบริการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ของระบบ SCADA_EMS ณ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าชิดลมและแจ้งวัฒนะ ระยะเวลาสัญญา 24 เดือน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
GE Grid Australia PTY Ltd., Australia
ประกาศ ณ. วันที่ : 30 ก.ย. 63
MP3-8970-FGA
ซื้อ 12 kV 20 kA RMU 2IN 1CB (200A)(ATF) with DMS and VT (code 6120-612-44070) จำนวน 20 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 ก.ย. 63
MA3-8639-WSP
Heat Shrinkable End Cap, Large size จำนวน 500 ชิ้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 ต.ค. 63
MA3-8639-WSP
Heat Shrinkable End Cap, Medium size จำนวน 500 ชิ้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 ต.ค. 63
EC3-0689-WLE
เสาสายส่งไฟฟ้า 115 kV ขนาดต่าง ๆ สำหรับงานปรับปรุง รื้อยายสายส่งอากาศ 69 kV และสายป้อนอากาศ 24 kV เพื่อหลบเลี่ยงการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน จำนวน 1 รายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บจก. ฉื่ีอจิ้นฮั้ว
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 ต.ค. 63
MP3-8974-BGE
kWh meter 230 V 15(45) A single phase without padlock seal (Code 5210-683-11500) จำนวน 360,000 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 ต.ค. 63
  • 2,358รายการ