MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
PC4-5062-TGE
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นทึ่ทึ่ทำการอาคารศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าชิดลม จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 3 คน และ จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ที่ทำการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันว
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,721,844.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
12 ตุลาคม 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
631010000707
ประกาศ ณ. วันที่
12 ตุลาคม 2563
สัญญา / ข้อตกลง
วันที่อนุมัติ คำอธิบาย เอกสารแนบ
- ต้นฉบับสัญญา PC4-5062-TGE.pdf
(ขนาดไฟล์ : 8.83 MB)
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
PC4-5062-TGZ บริษัท ซ๊.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด นางสาววไลพร กิตตโยทัย 1,721,844.00 บาท 143,487.00 บาท