MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
MP3-8990-ABL
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการประชาราษฎร์สาย 2
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
194,752,840.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
6 ตุลาคม 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
631022001713
ประกาศ ณ. วันที่
26 ตุลาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MP3-8990-ABX บริษัท พี เทคไลน์ จำกัด 194,754,673.51 บาท บาท