MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
PM3-4223-WGE (เลขที่โครงการ : 62107257360)
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อ Battery Voltage Monitoring จำนวน 1 ชุด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
877,400.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
24 เมษายน 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
630401008285
ประกาศ ณ. วันที่
24 เมษายน 2563
สัญญา / ข้อตกลง
วันที่อนุมัติ คำอธิบาย เอกสารแนบ
- สำเนาสัญญา PM3-4223-WGE.pdf
(ขนาดไฟล์ : 5.02 MB)
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
PM3-4223-WGZ (เลขที่โครงการ : 62107257360) บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด นางสาวณภัคมน ธรรมนันทกูล 877,400.00 บาท 877,400.00 บาท