MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ใบสั่งเลขที่ 130232230
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 30,000 กก.
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,409,190.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
26 มีนาคม 2561
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
-
ประกาศ ณ. วันที่
26 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใบสั่งเลขที่ 130232230 บ. ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) 1,409,190.00 บาท บาท