MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (373 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 1/2564 กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 1/2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝกง.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64027308508 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64027010295 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64027010295 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017558945 จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017549274 การจัดซืื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017542138ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ไตรมาส 4/63 ซถ.2สมุทรปราการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017524273 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4 ปี63กบย2 ซร.มีนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 373รายการ