MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (373 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64047175646 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ม.ค. 64 - เดือน มี.ค. 64 (ซร.1-1 ยานนาวา)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 1 ปี 2564 (ฝศก.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047123289 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (กบย.1/ซร.1-2บางบัวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047122845 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซร.1-1ล.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 ของ ฝจย./กบย.1 ซร.1-2บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กบฟ.ฟขล. (ไตรมาสที่ 1) กบฟ.ฟขล. (ไตรมาสที่ 1)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047119400 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2564 -มี.ค.2564 กบย.1/ซร.1-2ธนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047118864 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) กบย.1/ซร.1-2บางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047112128 ประกาศผู้ชนะยาเวชภัณฑ์ 010164 ถึง 310364 ไตรมาสที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047103703 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564- 31 มีนาคม 2564)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จพ./กจว./ฝจย. ที่ 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (จพ./กจว./ฝจย.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047090359 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง เดืนมีนาคม 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 373รายการ