MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (373 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64047314011 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 ม.ค.-มี.ค.64
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047287808 จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047286304 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม 64 ถึงเดือนมีนาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047278599 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) : ซร.2-2(คลองเตย)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047257648 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1/2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047253023 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซถ.2บางพลี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047249755 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047225232 การจัดซื่อจัดจ้างระหว่างเดือนมกราคม -มีนาคม 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ม.ค.. - มี.ค. 64 - ฝผก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047205353 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล กบย.1 ซร.1-3 ราษฎร์บูรณะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047202274 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (ฝกพ.-นฤชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 373รายการ