MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (159 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
63037072687 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างเบ็ดเตล็ดและอาหาร ไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฟขล.บท. ไตรมาสที่ 4/62 ฟขล.บท. ไตรมาสที่ 4/62
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017338332 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า กองสนับสนันธุรกิจ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017273190 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า กองสนับสนันธุรกิจ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63027077580 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ระหว่างเดือน ต.ค.2562 ถึงเดือน ธ.ค.2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 4/2562 กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 4/2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 3/62 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 3/62
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017555439 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017538421 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล (กบย.2 ซถ.2 สมุทรปราการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017490316 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4 กบย2 ซร2-3บางเขน (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017484908 ประกาศผู้ชนะยาเวชภัณฑ์ 010962 ถึง 311262 ไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017441916 จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 159รายการ