MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (212 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 2/2563 กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 2/2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
MC20A039 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 1/2563 กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 1/2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนกบริหารทั่วไป บท.ฝจย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) แผนกบริหารทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047606744 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 กบย.2 ซร.มีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047593157 จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047594107 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 212รายการ