MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (117 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
62117219740 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเบ็ดเตล็ดและอาหาร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6211712415531 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62117019493 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2562- เดือนกันยายน 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107284732 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107327340 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาส3)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107308786 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107297739 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 กบย.2 ซร.มีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107160209 จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107263843 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 62
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107243893 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 แผนกบริหารทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107243203 (แผนกบริหารทั่วไป) ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (แผนกบริหารทั่วไป)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107221942 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3 กบย2 ซร2-3บางเขน (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 117รายการ