MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (373 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64057075372 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64057034022 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047424189 การจัดซืื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047417044 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (ฝตพ.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047412010 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 กบย.2 ซร.มีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047399764 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝตพ.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ซถ.2ป(สมุทรปราการ)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047386940 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (ซร.2-1 ก-จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047385304 ประกาศไตรมาสที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2564 การจัดซื้อจัดจ้าง กบย1 ซร1-3บางขุนเทียน ประกาศไตรมาสที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047369870 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 กบย2 ซร2-3บางเขน ปี64 (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047368795 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝพป.64047315032 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 ม.ค.-มี.ค.64
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 373รายการ