MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (253 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
63087064163 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077507532 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน เม.ย.2563 ถึงเดือน มิ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077527496ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077514895 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 12 กบย2 ซร2-3บางเขน ปี63 (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 กบย.2 ซถ.2 สมุทรปราการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077469486 จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077469419 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน เม.ย.2563ถึงเดือน มิ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077430154 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึงเดือน มิ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซถ.2 บางพลี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077424588 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) : ซร.๒-๓ นนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077424588 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) : ซร.๒-๓ นนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฟขต.ไตรมาส 2/2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 เม.ย..- มิ.ย. 63
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 253รายการ