MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (139 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
63017295597 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2562 ถึงเดือน ธ.ค.2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค.2562 ถึง ธ.ค.2562)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017280465 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) : ซร.2-2(คลองเตย)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรด.ฟขล.ไตรมาส4/2562 กรด.ฟขล.ไตรมาส4/2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017231605 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) ซร.บางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017232923 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) ซร.ราษฎร์บูรณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017228013 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) กบย.2/ซร.2-3นนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017213941 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2562 ถึงเดือน ธ.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซถ.2บางพลี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กบฟ. ฟขล. ไตรมาสที่ 4/62 กบฟ. ฟขล. ไตรมาสที่ 4/62
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63017191262 ประกาศผู้ชนะยาเวชภัณฑ์ 010962 ถึง 311262 ไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฟขต.ไตรมาส 4/2562 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ต.ต.-ธ.ค. 62
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 139รายการ