MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคา

  เลขที่ : 002/2558
  เรื่อง : การให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ของการไฟฟ้านครหลวง  
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคา : 17 ส.ค. 58 - 30 ก.ย. 58   ระหว่างเวลา 07:30  - 15:30    
  สถานที่ขอซื้อแบบประกวดราคา :
  ราคาแบบชุดละ :
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 1 ก.ย. 58 - 30 ก.ย. 58    ระหว่างเวลา 07:00 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : 1 ต.ค. 58    ระหว่างเวลา ไม่ระบุเวลา
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 02-256-4922, 02-256-3385, 099-774-2663
  ไฟล์แนบ : 5. พื้นที่ให้เช่าของ กฟน. สำหรับติดตั้งป้ายโฆษณา.pdf    [download]
ประกาศ การให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา-17 ส.ค 58.pdf    [download]
2. สัญญาให้เช่า.pdf    [download]
1. แบบใบเสนอราคา.pdf    [download]
3. บทนิยาม.pdf    [download]
4. บัญชีเอกสาร.pdf    [download]
TOR เช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา _ 17 ส.ค 58.pdf    [download]
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 17 ส.ค. 58
    ผู้ลงประกาศ : เบญจมาภรณ์ เข็มกลัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการ 6 ด้านแผนงาน
Email : ิbenjamaporn.kh@mea.or.th