MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคา

  เลขที่ : ฝพธ.001/2558
  เรื่อง : การให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ของการไฟฟ้านครหลวง    ด้วยการไฟฟ้านครหลวง มีแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ขององค์กร โดยการนำสินทรัพย์ อันได้แก่ ผนังอาคารสำนักงาน ที่ดินว่างเปล่า ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มาให้บริการเช่าใช้สำหรับการติดตั้งสื่อโฆษณาต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ของการไฟฟ้านครหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   
   สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง พร้อมทั้งดาวน์โหลดและส่งเอกสารมายังการไฟฟ้านครหลวง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร. 02-256-3385 หรือ 099-774-2663
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคา : 2 มี.ค. 58 - 16 เม.ย. 58   ระหว่างเวลา 07:30  - 15:30    
  สถานที่ขอซื้อแบบประกวดราคา : -
  ราคาแบบชุดละ : -
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 17 มี.ค. 58 - 16 เม.ย. 58    ระหว่างเวลา 07:30 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : 17 เม.ย. 58    ระหว่างเวลา 07:30  น. -   15:30 น.
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 02-256-3385, 099-774-2663
  ไฟล์แนบ : TOR เช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา.pdf    [download]
ประกาศ การให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ฝพธ. 001-2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558.pdf    [download]
1. แบบใบเสนอราคา.pdf    [download]
2. แบบสัญญา.pdf    [download]
3. บทนิยาม.pdf    [download]
4. แบบบัญชีเอกสาร.pdf    [download]
5. รายละเอียดพื้นที่ให้เช่าของการไฟฟ้านครหลวงสำหรับติดตั้งป้ายโฆษณา.pdf    [download]
6. ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ข้อกำหนดทางวิศวกรรม.pdf    [download]
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 2 มี.ค. 58
    ผู้ลงประกาศ : เบญจมาภรณ์ เข็มกลัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการ 6 ด้านแผนงาน
Email : benjamaporn.kh@mea.or.th