MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : CD5-0151-WLZ
  เรื่อง : เพื่อจัดซื้อ กระดาษม้วนแบบมีตราสัญลักษณ์การไฟฟ้านครหลวง(Logo) สำหรับการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแลใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าจำนวน ประมาณ 48,000 กก.(200 ม้วน) การไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะจัดซื้อ กระดาษม้วนแบบมีตราสัญลักษณ์การไฟฟ้านครหลวง(Logo) สำหรับการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแลใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าจำนวน ประมาณ 48,000 กก.(200 ม้วน)
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 22 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 29 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 55    ระหว่างเวลา 00:00 น. - 00:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516, 0-2220-5904, 0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : เปิดซอง1วันที่ 30 พค. 2555
  ประกาศ ณ วันที่ : 22 พ.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : ชดช้อย ฉวีนาค
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 6
Email :