MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เลขที่ : MP5-8975-LGZ
  เรื่อง : เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล 3 เฟส 4 สาย 12/24 กิโลโวลต์ 300 กิโลโวลต์แอมแปร์ (หม้อแปลงติดตั้งบนเสาคอนกรีต) จำนวน 141 ชุด
เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย แรงดันปฐมภูมิ 2 แรงดัน ชนิดคอนเวนชันนัล (Conventional Type) 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ 300 กิโลโวลต์แอมแปร์ (หม้อแปลงติดตั้งบนเสาคอนกรีต) แรงดันด้านปฐมภูมิ 12/24 กิโลโวลต์ ต่อแบบ เดลต้า แรงดันด้านทุติยภูมิ 416/240 โวลต์ จำนวน 141 ชุด
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 0 3 - 30 พ.ค. 55   ระหว่างเวลา 07:30  - 15:00    
  สถานที่ซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  ราคาแบบชุดละ : 4,.00.00 บาท (ในรูปแบบ CD)
  กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ : 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55    ระหว่างเวลา 00:00 น. - 00:00 น.
  กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค: : -
  สถานที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 307
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516, 0-2220-5904, 0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 22 พ.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : ปนิตา รื่นศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ
Email :