MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : MP5-8936-GLZ
  เรื่อง : เพื่อจัดซื้อ ตัวจับสาย รวม 3 รายการ การไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะจัดซื้อ ตัวจับสาย รวม 3 รายการ ดังนี้
1.ตัวจับสายที่ปลายทางสำหรับสายเซอร์วิสดร็อพ (Preformed Dead End,
Service Grip) ทำจากเหล็กหุ้มด้วยอะลูมิเนียม ชนิดขึ้นรูปไว้ก่อน
(Preformed) พันควบเข้าด้วยกันกับสายสะพาน (Messenger) ซึ่งใช้เป็น
สายนิวทรัลเปลือย ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 35 ตร.มม. จำนวน 5,000 ตัว
2.ตัวจับสายที่ปลายทางแบบเคลือบด้วยนีโอพรีน(Preformed Dead End
Grip, Neoprene Coated) ทำจากอะลูมิเนียมผสม ชนิดขึ้นรูปไว้ก่อนและ
เคลือบด้วยนีโอพรีน ตัวจับสายต้องทำเป็นวงรอบ (loop) สำหรับใช้กับสาย
เคเบิลอากาศฉนวนและเปลือกครอสลิ้งค์โพลีเอทธีลีน (XLPE) แรงดัน
25 กิโลโวลต์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 35 ตร.มม. จำนวน 5,000 อัน
3.ตัวจับสายยึดโยง (Preformed Guy Grip, Dead End) สำหรับใช้กับสาย
ยึดโยงเหล็กชุบสังกะสีขนาด 5/16" , 7W ทำจากเหล็กชุบสังกะสี Class C
ตามมาตรฐาน ASTM A475 หรือชั้นคุณภาพ ค. และการเคลือบสังกะสี ค.
ตาม มอก. 404-2540 พันเป็นเกลียวขึ้นรูปไว้ก่อน ตัวจับสายยึดโยงต้องทำ
เป็นวงรอบ (loop) และมีปลายสองด้านยาวไม่เท่ากัน จำนวน 3,000 อัน
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 18 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 30 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55    ระหว่างเวลา 15:30 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516,0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -เปิดซองวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น.
  ประกาศ ณ วันที่ : 18 พ.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : จิตตรา บุญเกิด
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 5
Email :