MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : PM5-0140-WLX
  เรื่อง : Battery Charger Battery Charger 1 ชุด
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 18 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาต่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ อาคาร 6 ชั้น 6 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55    ระหว่างเวลา 15:30 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาต่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ อาคาร 6 ชั้น 6 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5415, 0-2220-5531
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : - เปิดซองวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
- การเสนอราคา ต้องยื่นเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด
(โปรดอ่านเงื่อนไขการพิจารณาและการสั่งซื้อ/จ้าง ให้ครบทุกข้อ ก่อนเสนอราคา)
  ประกาศ ณ วันที่ : 18 พ.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : ศรีสุดา โกทนุท
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกดำเนินการจัดหา
Email :