MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เลขที่ : YY6-5111-WGZ
  เรื่อง : เพื่อเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 74 ศูนย์ถ่ายเอกสาร รวม 116 เครื่อง โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 24 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวา การไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 74 ศูนย์ถ่ายเอกสาร รวม 116 เครื่อง โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 24 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 11 เม.ย. 55 - 23 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 07:30  - 15:00    
  สถานที่ซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  ราคาแบบชุดละ : 1,000.00 บาท (ในรูปแบบ CD)
  กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ : 27 เม.ย. 55 - 27 เม.ย. 55    ระหว่างเวลา 09:00 น. - 11:00 น.
  กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค: : -
  สถานที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 307
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516, 0-2220-5904, 0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 11 เม.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : ปนิตา รื่นศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ
Email :