MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : MP5-8924-PLZ
  เรื่อง : เพื่อจ้างทำสาย ชนิดและขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ การไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะจ้างทำสายชนิดและขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ
ดังนี้
1.จ้างทำสายทองแดงเปลือย มีรายละเอียดอื่น ๆ ตาม “ ข้อกำหนด
รายละเอียด หมายเลข 416 : สายทองแดงเปลือย ” ที่แนบ และ
มอก. 64-2517 : ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน
1.1 ขนาดพื้นที่หน้าตัด 120 ตร.มม. จาก Electrolytic copper cathode
จำนวน 1,000 เมตร
1.2 ขนาดพื้นที่หน้าตัด 240 ตร.มม. จาก Electrolytic copper cathode
จำนวน 1,500 เมตร

2.จ้างทำสาย Fire Resistance Control Cable 4 แกน ขนาดพื้นที่หน้าตัด
ระบุ 1.5 ตร.มม. จาก Electrolytic copper cathode จำนวน 303 กก.
มีรายละเอียดอื่น ๆ ตาม “SPECIFICATION NO. 440 : FIRE RESISTANCE
CONTROL CABLE WITH METALLIC SHIELD ” จำนวน 6,000 เมตร

3.จ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน
(XLPE), แรงดัน 12/20 กิโลโวลต์ ประเภทหน่วงไฟ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ
ของตัวนำ 70 ตร.มม. จาก Electrolytic copper cathode
จำนวน 2,000 เมตร
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 10 เม.ย. 55 - 26 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 26 เม.ย. 55 - 26 เม.ย. 55    ระหว่างเวลา 15:30 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516,0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -เปิดซองวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
  ประกาศ ณ วันที่ : 10 เม.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : จิตตรา บุญเกิด
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 5
Email :