MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝปส.กสน.๐๑๒/๒๕๕๕
  เรื่อง : งานจัดพิมพ์วารสาร “ประกาย” ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ถึง ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคางานจัดพิมพ์วารสาร “ประกาย” ซึ่งดำเนินการตามรายละเอียดและใบสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง ผู้สนใจขอดูรายละเอียดก่อนรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานว่าจ้าง กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง โทร. ๐-๒๒๕๖-๓๒๑๔, ๐-๒๒๕๖-๓๗๓๔ โดยมีรายละเอียดการสอบราคาดังต่อไปนี้
1. จัดพิมพ์วารสาร “ประกาย” จำนวนรวม ๔ ฉบับ ได้แก่ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ถึง ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๕
- ขนาด กว้าง ๒๑ เซนติเมตร ยาว ๒๕.๕ เซนติเมตร
- ปก ทำด้วยกระดาษที่ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยื่อหมุนเวียนทำใหม่ ๑๐๐% (กระดาษกรีนการ์ด หรือเทียบเท่า) ๒๕๐ แกรม พิมพ์ ๔/๔ สี จำนวน ๔ หน้า
- เนื้อใน ทำด้วยกระดาษที่ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยื่อหมุนเวียนทำใหม่ ๑๐๐% (กระดาษกรีนออฟเซ็ท หรือเทียบเท่า) ๑๐๐ แกรม พิมพ์ ๔/๔ สี จำนวน ๔๘ หน้า
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างกระดาษปกและเนื้อในที่จะใช้พิมพ์ พร้อมระบุแหล่งผู้ผลิต แนบไปกับซองเอกสารสอบราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
- เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา
- จำนวนพิมพ์ฉบับละ ๑๒,๐๐๐ เล่ม
- การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์กเอง
- ผู้รับจ้างต้องส่ง Digital Proof ให้ผู้ว่าจ้างตรวจและผู้รับจ้างแก้ไขจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการพิมพ์ได้
- ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำซองพลาสติกชนิด PE ๓๕ ไมครอน (นม) โดยผ่านกระบวนการ poly – wrap หรือปากถุงใช้วิธีสอด(ปากสอด) จำนวน ๓,๘๕๐ ซอง และจัดทำป้ายชื่อสำหรับติดหน้าซองเพื่อส่งไปรษณีย์ จำนวนประมาณ ๓,๘๕๐ รายชื่อ โดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้จัดเตรียม ทั้งอาร์ตเวิร์ก และไฟล์รายชื่อที่ต้องพิมพ์ลงหน้าซองให้
๒. จัดส่งวารสารประกายถึงทุกหน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวง รวม ๕๑ หน่วยงาน โดยจัดสรรจำนวนการแจกจ่ายให้แต่ละหน่วยงานตามรายละเอียดที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้ จำนวนประมาณ ๘,๑๕๐ เล่ม (ตามแนบ) และบรรจุวารสารฯ ใส่ซอง ติดป้ายชื่อที่อยู่ผู้รับหน้าซอง เพื่อส่งทางไปรษณีย์ให้กับสมาชิกภายนอก พร้อมทั้งจ่ายค่าบริการทางไปรษณีย์ จำนวนประมาณ ๓,๘๕๐ เล่ม
๓. การเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทำให้งานเบ็ดเสร็จได้ผลสมบูรณ์ตามกำหนดเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. ในการเสนอราคาจะต้องมีเอกสารครบถ้วน และเสนอราคาต่อหน่วยด้วย ในกรณีราคาต่อหน่วย และราคารวมไม่ตรงกัน จะถือราคาต่อหน่วยเป็นราคาที่ถูกต้อง ราคาที่เสนอต้องยืนอยู่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นซองสอบราคาต่อการไฟฟ้านครหลวง และเมื่อการไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
๕. ให้ผู้เสนอราคาแจ้งการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมอัตราภาษี หรือไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปในใบเสนอราคา
๖. การไฟฟ้านครหลวง จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคารายที่เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ และสงวนสิทธิ์ที่จะงด ซื้อ/จ้าง หรือเลือกซื้อ/จ้างบางส่วน หรือเลือกซื้อ/จ้างจากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ/จ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และอาจจะมีเพิ่มหรือลดจำนวนที่จะซื้อ/จ้างได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ในราคาต่อหน่วยที่เสนอ รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้หากมีเหตุผลสมควร โดยผู้เสนอราคายอมตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้านครหลวง
/ ต่อหน้า ๒

- ๒ -


๗. ผู้เสนอราคาได้จะต้องไปรับอาร์ตเวิร์กวารสารด้วยตนเอง เพื่อนำไปดำเนินการจัดพิมพ์ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็น ผู้ติดต่อ และนัดหมายวัน-เวลา-สถานที่ที่ให้ไปรับงาน
๘. ในการทำหนังสือสัญญา ผู้เสนอราคาได้ต้องทำเป็นหนังสือค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญามีมูลค่าร้อยละ๑๐ ของจำนวนเงินในสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารของการไฟฟ้านครหลวงหรือเป็นเงินสดมีมูลค่าเท่ากันก็ได้
๙. วันเวลาที่จัดพิมพ์วารสารประกาย
๙.๑ เมื่อผู้รับจ้างได้รับอาร์ตเวิร์กจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและจัดส่ง Digital Proof ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๒ วัน โดยรวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ นับถัดจากวันที่ได้รับอาร์ตเวิร์ก
๙.๒ กรณีที่มีการแก้ไข Digital Proof (DP) ผู้รับจ้างจะต้องส่ง DP ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วภายใน ๑ วัน รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่า DP มีการแก้ไข
๙.๓ หลังจากได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการจัดพิมพ์ได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดพิมพ์พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวง และสมาชิกทางไปรษณีย์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ วัน รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ว่าจ้างให้จัดพิมพ์ได้
๑๐. ผู้เสนอราคาได้จะต้องดำเนินการจัดพิมพ์วารสาร “ประกาย” ให้แล้วเสร็จ โดยไม่แยกให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงไปดำเนินการจัดพิมพ์ ยกเว้นผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ และให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า ๒ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการพิมพ์ได้
๑๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน พร้อมเอกสารการส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีระบุวัน เวลา สถานที่ และจำนวนงานที่ส่งมอบตรงตามความเป็นจริงที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้ โดยจะต้องลงวันเดือนปี และลายมือชื่อของผู้รับงานของแต่ละหน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวงให้ครบทุกหน่วยงาน และมีใบเสร็จรับเงินแสดงการส่งงานจากที่ทำการไปรษณีย์ ในส่วนที่ส่งให้กับสมาชิกภายนอก
๑๒. ในการชำระเงิน การไฟฟ้านครหลวงจะตรวจรับและชำระเงินให้ผู้รับจ้างเป็นรายฉบับ

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๑. ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ตามรายการดังนี้
๑.๑ มีโรงพิมพ์เอง
๑.๒ มีระบบแยกสี ทำแม่พิมพ์ (เพลท)
๑.๓ มีแท่นพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ ๔ สีได้
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างผลงานที่เคยพิมพ์ในลักษณะใกล้เคียงกับงานที่จะรับจ้างในครั้งนี้ไปพร้อม ใบเสนอราคา

หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
๑. การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
๑.๑ ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง
๑.๒ ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบสอบราคา
๑.๓ ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

/....ต่อหน้า ๓
๒. ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิไม่รับราคาหรือไม่ทำตามข้อตกลงหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๓. การตัดสินของการไฟฟ้านครหลวงถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามข้อตกลงได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดของใบเสนอราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๔. ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาจากมูลค่าและประโยชน์ที่การไฟฟ้า- นครหลวง ได้รับสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องจ้าง/ซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป

กำหนดเวลารับรายละเอียดและใบสอบราคา
ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานว่าจ้าง กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง ทุกวันทำการ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยจะขอรับเอกสารสอบราคาได้เพียงรายละ ๑ ชุด เท่านั้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา
ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนนำซองสอบราคาประกอบด้วยเอกสารที่ปิดผนึกเรียบร้อย ไปยื่นต่อ งานว่าจ้าง กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เมื่อพ้นกำหนดจะไม่รับซองเอกสารสอบราคา โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเปิดซองเสนอราคาและประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นไปกับซองเอกสารสอบราคาประกอบด้วย
1. ประกาศเรียกสอบราคาหมายเลขที่ ฝปส.กสน.๐๑๒/๒๕๕๕
2. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนาม ในใบเสนอราคาแทน

………………………………………………………….
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 10 เม.ย. 55 - 20 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:30  - 15:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : งานว่าจ้าง กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่
การไฟฟ้านครหลวง ทุกวันทำการ
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 23 เม.ย. 55 - 23 เม.ย. 55    ระหว่างเวลา 08:00 น. - 14:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : งานว่าจ้าง กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่
การไฟฟ้านครหลวง
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2256-3734
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 10 เม.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : นางสาวอิงอร กันเกตุ
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ 8
Email :