MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : TD4-4551-WLZ
  เรื่อง : เพื่อจัดซื้อ Battery Monitoring test Tool พร้อม Notebook
computer จำนวน 1 ชุด การไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะจัดซื้อ Battery Monitoring Test Tool
พร้อม Notebook Computer โดยมีรายละเอียดตาม “ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ Battery Monitoring Test Tool พร้อม Notebook Computer”
ที่แนบ ประกอบด้วย
1.1 เครื่อง Battery Monitoring System Test Tool สำหรับทดสอบแบตเตอรี่
จำนวน 1 เครื่อง
1.2 Notebook Computer สำหรับใช้กับโปรแกรมของเครื่อง Battery
Monitoring System Test Tool จำนวน 1 ชุด
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 5 เม.ย. 55 - 25 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305รั
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 25 เม.ย. 55 - 25 เม.ย. 55    ระหว่างเวลา 15:30 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516,0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -เปิดซองวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
  ประกาศ ณ วันที่ : 5 เม.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : จิตตรา บุญเกิด
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 5
Email :