MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝปส.กสน.๐๑๐/๒๕๕๕
  เรื่อง : งานจ้างจัดกิจกรรมเนื่องใน “สัปดาห์ กฟน.รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๕” การไฟฟ้านครหลวงมีความประสงค์จะเรียกสอบราคางานจ้างจัดกิจกรรมเนื่องใน “สัปดาห์ กฟน. รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๕” ซึ่งดำเนินการตามรายละเอียดและใบสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง ผู้สนใจขอดูรายละเอียดก่อนรับเอกสารสอบราคาได้ที่กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๖-๓๒๑๔ ๐-๒๒๕๖-๓๒๖๘ โดยมีรายละเอียดการสอบราคาดังต่อไปนี้
๑. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง (CSR) ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการ ตกแต่งสถานที่ จัดหาและติดตั้งระบบแสง ระบบเสียง โดยในส่วนของบอร์ดนิทรรศการ ให้จัดเรียบเรียงเนื้อหา ออกแบบและจัดทำบอร์ดนิทรรศการขนาด ๒x๓ เมตร จำนวน ๒ บอร์ด และบอร์ดขนาดโครง ๘๕ x ๒๐๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๓ บอร์ด ทั้งนี้ ควรเป็นบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ที่สามารถนำไปจัดแสดงในโอกาสอื่นๆ ได้
๑.๒ จัดหาและติดตั้งโทรทัศน์ LCD ขนาด ๔๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเครื่องเล่น DVD ณ จุดแสดงนิทรรศการ (เฉพาะวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๑.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ “จิตอาสา” และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ (เฉพาะวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๑.๔ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในส่วนของนิทรรศการ ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดแสดงนิทรรศการ อย่างน้อย ๒ คน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานสนใจและเข้ามาชมนิทรรศการ ตลอดจน มีการเล่นเกม เพื่อให้พนักงานที่มาร่วมงาน และพนักงานในอาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต เข้ามามีส่วนร่วม ณ จุดแสดงนิทรรศการ อย่างน้อยจำนวน ๒ เกม พร้อมจัดหาของรางวัลจำนวน ๓๐๐ ชิ้น ทั้งนี้ ให้เสนอรูปแบบเกม และของรางวัล ไปในซองสอบราคาด้วย
๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอรูปแบบนิทรรศการ การตกแต่งสถานที่ โดยภาพรวม เสนอไปในซองสอบราคาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
๑.๖ บอร์ดนิทรรศการที่จัดแสดงทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง เมื่อครบกำหนด จัดแสดงแล้ว ให้จัดเก็บและส่งมอบให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ภายใน ๑๕ วันทำการ

๒. จัดเสวนา สัมมนา หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องโถงสวนหิน อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานการไฟฟ้านครหลวงได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปต่อยอดและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ให้นำเสนอหัวข้อการเสวนาหรือสัมมนา วิทยากร พิธีกรดำเนินรายการ การจัดตกแต่งสถานที่
เวที ระบบไฟ ระบบเสียง สื่อมัลติมีเดียต่างๆ พิธีเปิด และอาหารว่างสำหรับผู้ร่วมงาน จำนวน ๑๖๐ คน เสนอไปในซองสอบราคาด้วย(ต่อหน้า ๒)

-๒-


๓. ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์รณรงค์ให้พนักงานเกิดจิตสำนึกรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ แผ่น อย่างน้อย ๑ เรื่อง

๔. นำเสนอบรู๊ฟงานให้การไฟฟ้านครหลวง ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองงานก่อนดำเนินการจัดทำจริงทุกครั้ง
๕. บันทึกภาพบรรยากาศการจัดงานทั้งหมด ในรูปแบบภาพนิ่งไฟล์ดิจิตอล ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓ MB และภาพวิดีทัศน์ด้วยกล้องที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า Mini DVD

๖. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่จำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย จำนวนชิ้นงาน ค่าใช้จ่ายต่อชิ้นงาน ค่าใช้จ่ายสุทธิไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบเสนอราคา

๗. ให้ผู้เสนอราคาแนบเอกสารที่ระบุการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมอัตราภาษีหรือไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปในใบสอบราคา

๘. ถ้าผู้เสนอราคาเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์แสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้เสนอราคา และรายละเอียดวัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล ลงนามกำกับพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ โดยให้มีอายุรับรองก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน ๓ เดือน แนบหลักฐานในการยื่นซองสอบราคาด้วย

๙. ในการยื่นซองสอบราคาจะต้องมีเอกสารครบถ้วน และราคาที่เสนอต้องยืนอยู่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นซองสอบราคาต่อการไฟฟ้านครหลวง และเมื่อลงทะเบียนรับซองสอบราคาแล้ว จะถอนคืนมิได้

๑๐. การไฟฟ้านครหลวงจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ละทิ้งงานทางราชการ และสงวนสิทธิ์ที่จะงดซื้อ/จ้าง หรือเลือกซื้อ/จ้างจากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องซื้อ/จ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และอาจพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้หากมีเหตุผลสมควร โดยผู้เสนอราคายอมตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้านครหลวง

๑๑. ถ้าผู้เสนอราคาได้เป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์แสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคลผู้สอบราคาและระบุวัตถุประสงค์ และชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคลนั้นๆ โดยให้มีอายุรับรองก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน ๑ เดือน แนบหลักฐานในการทำสัญญาด้วย


๑๒. ในการทำหนังสือสัญญา ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา มีมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินในสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามแบบหนังสือค้ำประกันธนาคารของการไฟฟ้านครหลวง หรือเป็นเงินสดมีมูลค่าเท่ากันก็ได้ ทั้งนี้เงินค้ำประกันดังกล่าว จะถอนคืนได้หลังจากที่คณะกรรมการฯ ตรวจรับมอบงานแล้ว
๑๓. เงื่อนไขการจ่ายเงิน การไฟฟ้านครหลวงจะชำระเงินเป็นเช็ค หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานจากบริษัท พร้อมเอกสารในการส่งมอบงานทั้งหมด

๑๔. การส่งมอบงานจะต้องส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และผลงานที่แล้วเสร็จ
(ต่อหน้า ๓)
- ๓ -


กำหนดเวลารับรายละเอียดและใบสอบราคา
ผู้สนใจขอรับเอกสารเรียกสอบราคาได้ที่กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ทุกวันทำการ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ โดยขอรับเอกสารเรียกสอบราคาได้เพียงรายละ ๑ ชุดเท่านั้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะชี้แจงรายละเอียดและตอบซักถาม ให้กับผู้ที่สนใจ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า- นครหลวง


กำหนดยื่นซองสอบราคา
ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนนำซองสอบราคาที่ปิดผนึกไปยื่นต่อกองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เมื่อพ้นกำหนดจะไม่รับซองเอกสารสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงจะเปิดซองสอบราคาและจะประกาศให้ทราบต่อไป โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐาน ในซองสอบราคา ประกอบด้วย
๑. ใบสอบราคา
๒. ใบประกาศเรียกสอบราคาหมายเลขที่ ฝปส.กสน.๐๑๐/๒๕๕๕
๓. เอกสารตามข้อ ๗ และข้อ ๘
๔. หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามแทนในใบสอบราคา

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๑. การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง
(ข) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใด อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(ค) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
๒. ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๓. การตัดสินของการไฟฟ้านครหลวงถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำ จนคาดหมาย ได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือการไฟฟ้านครหลวง จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามราคาที่เสนอให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๔. ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาจากมูลค่าและประโยชน์ที่การไฟฟ้า นครหลวงได้รับสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องจ้าง/ซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป

*************************************
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 29 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:30  - 15:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ทุกวันทำการ
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 19 เม.ย. 55 - 19 เม.ย. 55    ระหว่างเวลา 08:00 น. - 14:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2256-3214
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 28 มี.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : นางสาววริศรา มนกลม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ 7
Email :