MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : MA5-7534-XLZ
  เรื่อง : เพื่อจัดซื้อ หลอด Metal Halide ชนิดและขนาดต่าง ๆ
รวม 3 รายการ การไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะจัดซื้อ หลอด Metal Halide ชนิดและขนาด
ต่าง ๆ รวม 3 รายการ ดังนี้
1. หลอด Metal Halide, clear bulb, elliptical shape ขนาดกำลังไฟฟ้า
150 วัตต์ จำนวน 30 หลอด
2. หลอด Metal Halide, clear bulb, tub
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 27 มี.ค. 55 - 10 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 10 เม.ย. 55 - 10 เม.ย. 55    ระหว่างเวลา 15:30 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516,0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -เปิดซองวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
  ประกาศ ณ วันที่ : 27 มี.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : จิตตรา บุญเกิด
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 5
Email :