MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เลขที่ : ฝกส.191/2554(วป.)
  เรื่อง : ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านช่างของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี ระยะที่ 1 ถนนบางนา – ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าแรงพร้อมวัสดุ) ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านช่างของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี จำนวน 1 รายการ
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 23 เม.ย. 55 - 4 พ.ค. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:00    
  สถานที่ซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ชำระค่าเอกสาร2ที่กองรายได้ อาคารสโมสรชั้นที่ 2 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย และขอรับเอกสาร2ได้ที่แผนกจัดหาและว่าจ้าง กองบริการงานก่อสร้าง อาคารฝ่ายก่อสร้าง ชั้นที่ 1 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4
  ราคาแบบชุดละ : 15,000.-บาท
  กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ : 24 พ.ค. 55 - 24 พ.ค. 55    ระหว่างเวลา 09:00 น. - 10:00 น.
  กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค: : -
  สถานที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค : การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย อาคารฝ่ายก่อสร้าง ชั้นที่ 1 แผนกจัดหาและว่าจ้าง
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 02 - 348 - 5482
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -ราคาสูงสุดของการ2จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 224,014,638.04 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบแปดบาท สี่สตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ประกาศ ณ วันที่ : 28 มี.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายสุเทพ สุขทัต
ตำแหน่ง : ชทธ.7
Email :