MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : กซม.1040/55
  เรื่อง : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบบเหล็กรูปรางน้ำขนาด 100 x 50 x 5 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 800 EA เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบบเหล็กรูปรางน้ำขนาด 100 x 50 x 5 มม. ยาว 6 ม.
โดยต้องแนบหนังสือรับรอง มอก. 1227 - 2539 จำนวน 800 EA
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : งานจัดหาว่าจ้าง ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย อาคาร 16 การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55    ระหว่างเวลา 10:30 น. - 10:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : งานจัดหาว่าจ้าง ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย อาคาร 16 การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2242-5132
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 16 มี.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายจักรกฤช อ่อนแช่ม
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 6
Email :