MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝอบ.ป.1/2555
  เรื่อง : งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ - ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง
เขตบางใหญ่ตามแบบและรายการ
- ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ๆ ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในแบบและรายการ
- ราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ ที่ทำการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ เป็นเงิน 1,802,328.84 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%)
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 15 มี.ค. 55 - 28 มี.ค. 55   ระหว่างเวลา 07:30  - 15:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : แผนกประมูลว่าจ้าง กองงานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน ห้องหมายเลข 6-002 ชั้น 6 อาคารฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 5 เม.ย. 55 - 5 เม.ย. 55    ระหว่างเวลา 08:30 น. - 11:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : ห้องหมายเลข 6-001 ชั้น 6 อาคารฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2348-5615
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 15 มี.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายสรายุตร นัยเนตร์
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคโยธา 7
Email :