MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคา

  เลขที่ : MA5-7516-WGZ
  เรื่อง : เพื่อจัดซื้อ Roadway Lighting Luminaire for use with one 400 W high-pressure sodium lamp จำนวน 500 ชุด การไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะจัดซื้อ Roadway Lighting Luminaire for use with one 400 W high-pressure sodium lamp จำนวน 500 ชุด
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคา : 26 มี.ค. 55 - 3 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 07:30  - 15:00    
  สถานที่ขอซื้อแบบประกวดราคา : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  ราคาแบบชุดละ : 500.00 บาท (ในรูปแบบ CD)
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 4 เม.ย. 55 - 4 เม.ย. 55    ระหว่างเวลา 09:00 น. - 11:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 307
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516, 0-2220-5904, 0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 15 มี.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : ปนิตา รื่นศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ
Email :