MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เลขที่ : LD5-3305-VGX
  เรื่อง : เพื่อจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 1 จำนวน 3 รายการ ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง ประสงค์จะจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 1 จำนวน 3 รายการ
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 14 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55   ระหว่างเวลา 07:30  - 14:30    
  สถานที่ซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : งานจัดหาและว่าจ้างการผลิต กองผลิตภัณฑ์งานโครงการ ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง (บางพูด) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 301
  ราคาแบบชุดละ : 500.00 บาท (ในรูปแบบ CD)
  กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ : 29 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55    ระหว่างเวลา 08:00 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค: : -
  สถานที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค : งานจัดหาและว่าจ้างการผลิต กองผลิตภัณฑ์งานโครงการ ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง (บางพูด) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 301
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2583-8337 ต่อ 5267, 5298
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 14 มี.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายศิวกร ทรัพย์สินเสริม
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 6
Email :