MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : จจ.(ซ)/รฟ.1/055/2562 ลว. 7 พ.ค. 2562
  เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้ง Bus Duct ขนาด 800 แอมแปร์ และตู้แผงสวิตซ์ประจำอาคาร ที่ อาคารวิจัยและสวัสดิการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  รายละเอียด :
****ยืนใบเสนอราคาได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.
****
นัดดูสถานที่และชี้แจงแบบวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
****ติดต่อผู้ควบคุมงาน คุณเอกชัย  สายวงศ์   โทร 084-502-9421


****ผู้สนใจเสนอราคากรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ     ด้านล่าง
  ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ : 7 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:00    
  สถานที่ขอรับรายละเอียด : อาคาร 2 ชั้น 8 งานจัดซื้อจัดจ้าง/ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า กฟน. เขตธนบุรี
  ราคาแบบชุดละ : รายละเอียดราคาเพิ่มเติม :
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 7 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62    ระหว่างเวลา 08:00 น. - 15:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : 15 พ.ค. 62    ระหว่างเวลา 11:00  น. -   11:00 น.
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : อาคาร 2 ชั้น 8 งานจัดซื้อจัดจ้าง/ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า กฟน. เขตธนบุรี
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 02-878-5331
  ไฟล์แนบ : ราคากลาง รฟ.1 055.pdf    [download]
ใบเสนอราคา รฟ.1 055.pdf    [download]
รายละเอียด รฟ.1 055.pdf    [download]
ข้อควรระวังในการเสนอราคา.pdf    [download]
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 7 พ.ค. 62
    ผู้ลงประกาศ : นางรัชนี ครุสาตะ
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 7
Email :