MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

  ปีงบประมาณ : 2563
  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : ELECTROLYTIC COPPER CATHODE จำนวน 2,851,000 KG
  จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 686,988,364.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 1 / 2563
  หมายเหตุ :