MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

  ปีงบประมาณ : 2561
  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสังคมอุดมปัญญา เพื่อจัดทำ KM Portal จำนวน 1 ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1,203,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 11 / 2561
  หมายเหตุ :