MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10233 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MC5-0144-TGZ

เพื่อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) มีระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถีงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 11 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

RD5-4259-WGZ

เพื่อจัดซื้อ Three phase variable transformer 400 V., 150 kVA จำนวน 1 ชุด 11 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MA5-7583-XLZ

เพื่อจัดซื้อ บัลลาสต์ ชนิดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 8 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

GD5-4511-WLZ

เพื่อจัดซื้อ เครื่องวาด Plotter ชนิดหมึกพ่น (inkjet) ขนาดไม่น้อยกว่า A0 จำนวน 10 ชุด 8 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-7586-WLZ

เพื่อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 9 นิ้ว (228.6 มม.)x11 นิ้ว (279.4 มม.) ชนิด 1 ชั้น กล่องละ 2,000 แผ่น จำนวน 500 กล่อง (1,000,000 แผ่น) 8 มิ.ย. 55 - 14 มิ.ย. 55 14 มิ.ย. 55 - 14 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

ฝปส.กสน.๒๒/๒๕๕๕

งานจ้างจัดทำและติดตั้งสติกเกอร์บนบอร์ดเหล็กตั้งพื้น สำหรับติดสื่อประชาสัมพันธ์ ในอาคารสำนักงานใหญ่ 12 ก.ค. 55 - 18 ก.ค. 55 23 ก.ค. 55 - 23 ก.ค. 55

เวลา 08:30-11:30

สอบราคา

กซม. 1085/55

GROUND ROD ขนาด 16 มม. ยาว 2.40 ม. จำนวน 3,020 EA 5 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 10:30

สอบราคา

กซม.1086/55

Stud Bolt ขนาด 3/4” ยาว 10 ซม. จำนวน 7,520 EA 5 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 10:30

สอบราคา

กซม. 1087/55

เหล็กเส้นแบนตัดตรงขนาด 9 X 100 MM. ยาว 6 M.ชั้นคุณภาพ SS400 จำนวน 205 EA 5 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 11:30

  • 10,233รายการ