MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10207 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

MA5-8523-WMZ

เพื่อจัดซื้อ Stud หรือ Double-End Bolt ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว จำนวน 6,000 ชุด
27 เม.ย. 55 - 10 พ.ค. 55 10 พ.ค. 55 - 10 พ.ค. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

ฝกส. 033/2555(วส.)

งานปรับปรุงประตูทางเข้าและพื้นถนน สถานีย่อยทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุ ) 17 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝกส32/2555(วป.)

ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณที่ดินบริษัท ภัทรเฮ้าส์ฯ (เมืองทองธานี – คลองประปา) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่อ 23 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย. 55 22 มิ.ย. 55 - 22 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-10:00

ประกวดราคา

MP5-8971-CGZ

เพื่อจัดซื้อ 24 kV Current Transformer, Outdoor Type, Ratio 10/5A จำนวน 1,135 ชุด 14 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 - 23 พ.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคา

MP5-8971-DGZ

เพื่อจัดซื้อ 24 kV Current Transformer, Outdoor Type ,Ratio 15/5 A จำนวน 1,040 ชุด

14 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 - 23 พ.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคา

MP5-8971-EGZ

เพื่อจัดซื้อ 24 kV Current Transformer, Outdoor Type Ratio 25/5A จำนวน 695 ชุด 15 พ.ค. 55 - 23 พ.ค. 55 24 พ.ค. 55 - 24 พ.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝปส.กบส.015/2555

งานจ้างตัดเสื้อแจ๊คเก็ตสำหรับฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และ
ผู้ตรวจการของ กฟน.
2 พ.ค. 55 - 8 พ.ค. 55 14 พ.ค. 55 - 14 พ.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MA5-8559-TLZ

เพื่อจ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง สำหรับแรงดัน 600 โวลต์ แกนเดียว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 240 ตร.มม จำนวน 15,000 เมตร 30 เม.ย. 55 - 16 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 - 16 พ.ค. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

ฝกส. 042/2555(วส.)

งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินในนามบริษัท ภูมิวัน จำกัด ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล ) 18 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55 8 มิ.ย. 55 - 8 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

ฝกส. 046/2555 (วส.)

งานถมที่ดินและก่อสร้างแนวกั้นดิน สถานีย่อยขนาดเล็กคลองร้อย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ(ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล ) 21 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

CD5-0123-WLZ

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รวม 3 รายการ 3 พ.ค. 55 - 16 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 - 16 พ.ค. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

MA5-8567-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Filler tape, 1/8 inch thick จำนวน 6,500 ม้วน 3 พ.ค. 55 - 16 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 - 16 พ.ค. 55

เวลา 15:30-15:30

  • 10,207รายการ