MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10181 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

กซม. 1050/55

จ้างพ่นสีภายในและภายนอก STEEL METER BOX ขนาด 300 X 450 X 270 mm. จำนวน 1500 EA 26 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55 - 5 เม.ย. 55

เวลา 10:30-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝกส.191/2554(วป.)

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านช่างของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี ระยะที่ 1 ถนนบางนา – ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าแรงพร้อมวัสดุ) 23 เม.ย. 55 - 4 พ.ค. 55 24 พ.ค. 55 - 24 พ.ค. 55

เวลา 09:00-10:00

สอบราคา

MA5-8538-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Steel Support Type A จำนวน 600 อัน 27 มี.ค. 55 - 10 เม.ย. 55 10 เม.ย. 55 - 10 เม.ย. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

MA5-7534-XLZ

เพื่อจัดซื้อ หลอด Metal Halide ชนิดและขนาดต่าง ๆ
รวม 3 รายการ
27 มี.ค. 55 - 10 เม.ย. 55 10 เม.ย. 55 - 10 เม.ย. 55

เวลา 15:30-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LR5-4218-WGZ

เพื่อจัดซื้อ เครื่องผสมคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง 30 มี.ค. 55 - 12 เม.ย. 55 23 เม.ย. 55 - 23 เม.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MA5-7522-LLZ

เพื่อจัดจ้างทำสาย Insulated Wire ชนิดต่าง ๆ รวม 2 รายการ 26 มี.ค. 55 - 5 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55 - 5 เม.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

ฝปส.กสน.๐๑๐/๒๕๕๕

งานจ้างจัดกิจกรรมเนื่องใน “สัปดาห์ กฟน.รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๕” 29 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 19 เม.ย. 55 - 19 เม.ย. 55

เวลา 08:00-14:00

สอบราคา

MA5-8549-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Support Grip จำนวน 100 อัน 28 มี.ค. 55 - 10 เม.ย. 55 10 เม.ย. 55 - 10 เม.ย. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

MA5-8550-WLZ

เพื่อจัดซื้อ ขารองรับฟิวส์ชนิดใช้งานภายนอกอาคาร
(Extension bracket for outdoor fuse) จำนวน 6,500 ชุด
28 มี.ค. 55 - 10 เม.ย. 55 10 เม.ย. 55 - 10 เม.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-7533-LLZ

จ้างทำสาย Insulated Wire (FOR METERING) Type B
ชนิดแกนเดียว จำนวน 108,000 เมตร
29 มี.ค. 55 - 11 เม.ย. 55 11 เม.ย. 55 - 11 เม.ย. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

กซม.1051/55

เหล็กเส้นแบนตัดตรงไม่มีคมขนาด 4.5 X 40 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 3,000 EA 3 เม.ย. 55 - 20 เม.ย. 55 23 เม.ย. 55 - 23 เม.ย. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม. 1052/55

เหล็กเส้นแบนตัดตรงไม่มีคมขนาด 6 X 38 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 1,000 EA 3 เม.ย. 55 - 20 เม.ย. 55 23 เม.ย. 55 - 23 เม.ย. 55

เวลา 10:30-10:30

  • 10,181รายการ