MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10233 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

กซม. 1029/55

จ้างซ่อมหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ 27 ก.พ. 55 - 8 มี.ค. 55 9 มี.ค. 55 - 9 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม. 1030/55

จ้างซ่อมหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ 27 ก.พ. 55 - 8 มี.ค. 55 9 มี.ค. 55 - 9 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม. 1031/55

ทองแดงเส้นแบน ตามมาตรฐาน JISH 3140 จำนวน 2 รายการ 6 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 19 มี.ค. 55 - 19 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม. 1032/55

เหล็กรางน้ำขนาด 100 x 50 x 5 mm ยาว 6 m โดยต้องแนบรายละเอียดตาม มอก.1227-2539 จำนวน 800 EA 6 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 19 มี.ค. 55 - 19 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม. 1033/55

ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว x 6 ม. ตามมาตรฐาน มอก. 277/2532 จำนวน 70 EA 6 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 19 มี.ค. 55 - 19 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม. 1034/55

จ้างพ่นสี steel meter box ขนาด ๓๐๐ x ๔๕๐ x ๒๗๐ mm จำนวน ๑,๕๐๐ EA 6 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 19 มี.ค. 55 - 19 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

DE5-4234-WLZ

เพื่อจัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 kVA 3 เฟส 4 สาย จำนวน 1 เครื่อง
6 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 16 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

MA5-8515-XLZ

เพื่อจัดซื้อ Machine Bolt ขนาดต่าง ๆ รวม 6 รายการ 6 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 16 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

CD5-4242-WLZ

เพื่อจัดซื้อ เครื่องวัดคุณภาพเสียง VolP จำนวน 1 เครื่อง 6 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 16 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-7515-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Roadway Lighting Luminaire, for use with one 150 watt high-pressure sodium lamp จำนวน 550 ชุด 6 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 16 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

FM5-4703-WGZ

เพื่อจัดซื้อ รถเครื่องวัด (METER TRUCK) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 14 คัน 8 มี.ค. 55 - 16 มี.ค. 55 22 มี.ค. 55 - 22 มี.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

FM5-4704-WGZ

เพื่อจัดซื้อ รถบริการ พร้อมดัดแปลงโครงหลังคา แบบ E - F (Service Truck Type E - F) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 7 คัน 9 มี.ค. 55 - 19 มี.ค. 55 23 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

  • 10,233รายการ