MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10233 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีกรณีพิเศษ

บ.ฝผก.33/2563

โครงการพัฒนาการจัดทำแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง - 15 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63

เวลา 07:30-15:30

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/031/2563 ลว. 2 เมษายน 2563

CONV.TRANS.(SL) 400kVA 3P 24kV. 416/240V. พร้อม Bushing Box ที่ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 2 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 2 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/030/2563 ลว. 1 เมษายน 2563

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าฯ ที่ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาเข้า (ฝั่งใต้) 1 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 1 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/029/2563 ลว. 1 เมษายน 2563

ซื้อโคม LED ที่ สำนักงานเขตมีนบุรี 1 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 1 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.5/028/2563

จ้างก่อสร้างบ่อพักสายพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และฐานตู้ PDC ที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) 27 มี.ค. 63 - 8 เม.ย. 63 27 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/025/2563 ลว. 25 มี.ค. 2563

ซื้อ Cable Type IEC01-VAF-G ที่ โรงเรียนมีนบุรี 26 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 26 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.3/026/2563 วันที่ 25 มี.ค. 2563

ซื้อเสา HM. ขนาด 15 เมตร ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ 26 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 26 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รอ.1/027/2563

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานในนาม สำนักงานเขตมีนบุรี ภายในบริเวณโรงเรียนมีนบุรี 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63 26 มี.ค. 63 - 6 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/024/2563

จ้างติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าย่อย สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าย่อย 69/24kV ที่รัฐสภาแห่งใหม่ 23 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 23 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/022/2563 ลว. 20 มีนาคม 2563

ซื้อ Copper Cable XLPEฯ ที่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา 23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/023/2563 ลว. 20 มี.ค. 63

ซื้อสายไฟฟ้าแรงต่ำ ชนิด FR-CV ที่ สถานีไฟฟ้าย่อย รัฐสภาแห่งใหม่ 20 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/021/2563 ลว. 19 มี.ค. 2563

ซื้อ Cable Tray ที่ สถานีไฟฟ้าย่อย รัฐสภาแห่งใหม่ 20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

  • 10,233รายการ