MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10074 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/088/2562 ลว. 23 ก.ค. 2562

ซื้อพร้อมติดตั้ง Battery Charger and Battery พร้อม Rack โดยแบตเตอรี่ (Battery cell) เป็นแบบชนิดด่าง (Ni-cad) ขนาด 200 AH 110 VDC ที่ โรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง 23 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.2/087/2562 ลว. 22 ก.ค. 2562

ซื้อ CONV. TRANS. (SL) , BUSHING BOX F/CONV. ฯ ที่ โครงการชลประทานนนทบุรี (คลองอ้อมน้อย) 22 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)./รฟ.3/085/2562 ลว. 19 ก.ค. 2562

ซื้อตู้แผงสวิตซ์แลทะอุปกรณ์สวิตซม์ตัดตอนอัตโนมัติ ที่ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กทม. 22 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/082/2562

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 KV และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับใช้งานที่ สำนักงานกลาง กฟผ. - 15 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ. (ซ)/รอ.2/084/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562

ซื้เอสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ที่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 15 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

บพ.2/001/62

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน ที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/080/2562

จ้างก่อสร้างบ่อพักสายและท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ อาคารของหน่วยงานบำรุงรักษาและขนส่ง สำนักงาน กฟผ.ไทรน้อย - 5 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/079/2562 ลว. 2 ก.ค. 2562

ซื้อหมย้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน พิกัดกำลังไฟฟ้า 300 เควีเอ พิกัดแรงดัน 12000/24000-416/240 โวลต์ ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ กรมทางหลวง 3 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 3 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/078/2562 ลว. 28 มิ.ย. 2562

ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า Day type 24kV-416/240V ขนาด 2000 kVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ รฟ.ศิริราช 28 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62 28 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

จจ.(จ)/รฟ.5/073/2562

จ้างก่อสร้างอาคารสถานีย่อย พร้อมบ่อพักสายและท่อร้อยสาย สำหรับ บจก.เอสเอสยูที โครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น (SSUT) บริเวณภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/076/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้า ชานเมืองสายสีแดง - 24 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)./รฟ.4/077/2562 ลว. 24 มิ.ย. 2562

ซื้อสายไฟฟ้า ชนิด NYY 1 x 185 Sq.mm. ที่ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

  • 10,074รายการ