MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10121 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีพิเศษเกิน 100,000

จจ.(จ)/รฟ.6/108/2562

จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงกลาง, แรงต่ำ และระบบสื่อสารพร้อมฐานวาง Unit Substation หม้อแปลงขนาด 750 kVA ที่สำนักงานอธิการบดี สำหรับใช้งานที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/112/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562

ซื้อ โคม LED ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 12 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/110/2562 ลว. 10 ก.ย. 62

ซื้อ AC and DC Low Voltage Panel Boards พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ สถานีย่อยโรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง 10 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/109/2562 ลว. 10 ก.ย. 62

ซื้อ Genertor 100 kVA ที่ สถานีสับเปลี่ยนโครงการสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ 10 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.ฟขพ.024/2562

ปักเสาพาดสาย - -

วิธีกรณีพิเศษเกิน 100,000

บ.ฟขพ.025/2562

ปักเสาพาดสาย - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000108665

งานจ้างเกินแสน หมู่บ้านทรัพย์มั่นคง - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000109834

งานจ้างเกินแสน โครงการ Patio - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000104319

งานจ้างเกินแสน โครงการ Werkk กิ่งแก้ว - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000104319

งานจ้างเกินแสน โครงการ Werkk กิ่งแก้ว - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000107639

งานจ้างเกินแสน หมู่บ้านชวนชื่นบางนา - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/106/2562 ลว. 2 กันยายน 2562

ซื้อ CONV. TRANS. (SL) 1000 kVAฯ ที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

  • 10,121รายการ