MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10074 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.021/2562 ลว. 26 ก.ค. 62

ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.020/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/090/2562 ลว. 24 ก.ค. 2562

ซื้อสายไฟฟ้า ชนิด NYY 1x185 SQ.MM (450/750V) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ภายใน กฟผ.ไทรน้อย หรือ รฟ.2 24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/089/2562 ลว. 23 ก.ค. 2562

ซื้อ AC Board และ DC Board ที่ สถานีสับเปลี่ยนโครงการสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ 23 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.019/2562 ลว. 23 ก.ค.62

ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.018/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.017/2562 ลงวันที่ 23 ก.ค. 62

ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า - -

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

7/2562

จ้างปรับปรุงห้องน้ำและสุขภัณฑ์ อาคาร 10 ชั้น 4 วัดเลียบ 23 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 1 ส.ค. 62

เวลา 08:30-16:30

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/086/2562 ลว.22 ก.ค. 2562

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ประจำอาคาร ที่ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 23 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 120001735433

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 300001564502

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 300001564502

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -
  • 10,074รายการ