MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10074 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.1/097/2562 ลว. 19 ส.ค. 2562

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ ชนิดตั้งพื้น ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/099/2562

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 KV และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับใช้งานที่ สำนักงานกลาง กฟผ. 19 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000092023

จ้างเงินแสน ฟขพ. - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.6/095/2562

จ้างก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าแรงกลาง พร้อมบ่อพักและท่อ ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับใช้งานที่ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ 13 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/094/2562 ลว. 8 ส.ค. 2562

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 300001345413

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000105672

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 120001734473

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 120001721149

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บร.2/092/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดดับอาร์คด้วยอากาศ ฯ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคาร 2 สุขุมวิท 2 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 2 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.2/093/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ซื้อโคม LED พร้อมหลอดปละโคม Downlight พร้อมหลอด ที่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 2 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 2 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.2/091/2562 ลว. 26 ก.ค. 2562

ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 26 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 26 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

  • 10,074รายการ