MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10015 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/066/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 เควีเอ 3 เฟส 50 เฮิรส์ 12/24 เควี ที่ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 7 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

ฟขพ. กจ. 320000092939

งานจ้างเกินแสน - -

สอบราคา

ฟขพ. กจ. 300001202016

งานจ้างเกินแสน 300001202016 - -

สอบราคา

ฟขพ. กจ. 320000098493

จ้างเงินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.3/064/2562 ลว. 4 มิ.ย. 62

ซื้อ Cable Type NYY 1x185 Sq.mm. (450/750V) ซื้อ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กทม. 4 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/065/2562

ซื้อ Battery Charger และ Battery ที่ สถานีสับเปลี่ยนโครงการสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ - 31 พ.ค. 62 - 11 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/063/2562 ลว. 29 พ.ค. 2562

ซื้อ Outdoor Enclosure for Ring Main Unit and Metering TYPE ll ที่ โครงการ พรีมิโอ ควินโต้ พหลโยธิน 28 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 28 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รอ.3/062/2562

จ้างก่อสร้างลานหม้อแปลงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับใช้งานที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - 27 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

ฟขพ. กจ. 320000094082

งานจ้างเกินแสน พฤกษา 125 - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.6/060/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562

ซื้อ Ring Main Unit 24 kV 2 IN 1 OUT CB 200A. ที่ การประปานครหลวง 24 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 24 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

ฟขพ. กจ. 120001673726

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. 120001673726 - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000089768

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -
  • 10,015รายการ