MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (9894 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ 009/2561

ปักเสาพาดสาย - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.6/926/2561

ซื้อ Ring Main Unit 24kV 20 kA 2IN 3OUT CB 400A With Outdoor Enclosure ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ 13 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.4/925/2561

จ้างติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานที่ประตูระบายน้ำคลองบางตลาด 12 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 12 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/923/2561

ซื้อระบบดับเพลิงแบบกระจายฝอย สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ สถานีไฟฟ้าย่อยอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 8 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61 8 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

จจ.(จ)/รฟ.5/912/2561

จ้างก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมระบบประกอบอาคาร สำหรับสถานีย่อยโรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.1/922/2561

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ ที่ สถาบันราชานุกูลฯ 7 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 7 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/921/2561

ซื้อ Substation Pad-mounted Transformer 112.5 kVAฯ ที่ สถานีย่อย ทอท.ที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 7 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 7 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ 008/2561

ปักเสาพาดสาย ถ.วัดศรีวารีน้อย BJ413 - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.007/2561

ปักเสาพาดสาย ถ.วัดศรีวารีน้อย BJ418,TY411 - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.3/917/2561

ซื้อ Battery ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 277 AH และ Battery Charger ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 80 A ที่ อาคาร Switching Unit บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 5 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 5 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/920/2561

จ้างก่อสร้างห้องไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) - 2 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

MA61-1-027-TSX

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสังคมอุดมปัญญา เพื่อจัดทำ KM Portal จำนวน 1 ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61

เวลา 10:30-12:00

  • 9,894รายการ