MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ

จำนวนประกาศ (573 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

PC5-0212-TBX

ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบ พร้อมจัดทำเอกสารประกวดราคา สำหรับจัดหาอุปกรณ์ SCADA/EMS 25 มิ.ย. 55 - 18 ก.ค. 55 24 ก.ค. 55 - 24 ก.ค. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8955-EBX

115 kV Terminator kit for 800 sqmm. XLPE Copper Cable, Porcelain Type (for riser) 19 มิ.ย. 55 - 4 ก.ค. 55 10 ก.ค. 55 - 10 ก.ค. 55

สอบราคา

MP5-8951-KQX

Outdoor Type Terminator Kit for 12/20kV 240sqmm. XLPE Copper Cable 13 มิ.ย. 55 - 28 มิ.ย. 55 29 มิ.ย. 55 - 29 มิ.ย. 55

สอบราคา

MP5-8955-FQX

115 kV Terminator Kit for 800 sqmm. XLPE Copper Cable, Porcelain Type (for Transformer) 7 มิ.ย. 55 - 22 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

ประกวดราคา

MP5-8951-AFX

Indoor Type Terminator Kit for 12/20kV 240 sqmm. XLPE Copper Cable 13 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55 29 มิ.ย. 55 - 29 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8981-ABX

12/24 kV 3.6 Mvar Substation Capacitor 8 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55 29 มิ.ย. 55 - 29 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP4-8959-BBX

12 kV 20 kA Ring Main Unit 2 IN (1x70) 1 OUT (1x70) CB 200 A with ATF 6 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55 27 มิ.ย. 55 - 27 มิ.ย. 55

สอบราคา

MA5-8582-WQX

Security Seals 31 พ.ค. 55 - 15 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

สอบราคา

WL5-0188-WQX

Relay for Network Protector 30 พ.ค. 55 - 14 มิ.ย. 55 16 มิ.ย. 55 - 16 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

PM5-0397-WBX

24 kV Containerized SF6 GAS Insulated Switchgear 31 พ.ค. 55 - 15 มิ.ย. 56 21 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55

สอบราคา

MA5-8583-WQX

Aerial Fuse Holder 25 A 28 พ.ค. 55 - 12 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55 - 13 มิ.ย. 55

ประกวดราคา

MP1-8990-TGX

ว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน (โครงการพระราม 3 และนนทรี) 21 พ.ค. 55 - 16 ก.ค. 55 20 ก.ค. 55 - 20 ก.ค. 55
  • 573รายการ