MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10014 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/048/2562 ลว. 23 เมษายน 2562

ซื้อ 115 kV Relay and Control Board ที่ สถานีสับเปลี่ยนโครงการสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ 24 เม.ย. 62 - 7 พ.ค. 62 24 เม.ย. 62 - 7 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/049/2562 ลว.23 เมษายน 2562

ซื้อ Unit vSubstation for Transformer 1500 kVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ อาคารของหน่วยงานบำรุงรักษาและขนส่ง สนง. กฟผ.ไทรน้อย 24 เม.ย. 62 - 7 พ.ค. 62 24 เม.ย. 62 - 7 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ 008/2562

ปักเสาพาดสาย ถนนหลวงแพ่งขาออก กม. 19-20 - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ 007/2562

ปักเสาพาดสาย ถ.หลวงแพ่ง คลองสรั่งบุญ ถึงแยกรัตนโกสินทร์ 200 ปี - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ 006/2562

ปักเสาพาดสาย ภายในโครงการธนาซิตี้ - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/047/2562 ลว. 22 เมษายน 2562

ซื้อ CONV. TRANS (SL) 1000 kVA 3P 24 kV - 240/416V ที่ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาออกฝั่งเหนือ ถนนวิภาวดีรังสิต 22 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 22 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.3/044/2562 ลว. 19 เมษายน 2562

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด คอนเวนชั่นแนล ขนาด 1000 kVA 3P 4W 24kV 416/240V ที่ สถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย (ช่วงถนนลาดพร้าววังหิน) 22 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 22 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.6/046/2562 ลว. 19 เม.ย. 2562

ซื้อเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าและระบบ Monitoring พร้อมติดตั้ง ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 22 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 22 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/043/2562

ซื้อ Outdoor Terminator 69 kV ที่สถานีย่อย 69/24 kV รัฐสภาแห่งใหม่ - 19 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/045/2562

ซื้อ 115 kV Terminator ที่ สถานีสับเปลี่ยน สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ - 19 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/บร.2/042/2562

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69kV, 24kV, 22kV, 12kV และ 400 V สำหรับใช้งานที่ กองทัพอากาศ ดอนเมือง - 18 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000091033

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -
  • 10,014รายการ