MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10273 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/096/2563 ลว. 30 ต.ค. 2563

ซื้อ CONV. TRANS.(SL) 1600 kVA 3P 24kV-240/416V ที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2) 30 ต.ค. 63 - 5 พ.ย. 63 30 ต.ค. 63 - 5 พ.ย. 63

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/กสธ./095/2563

จ้างเหมาจัดงานศึกษาดูงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ประจำปี 2563 สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี 27 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 27 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/094/2563

จ้างปรับปรุงผนังห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของเดิม บริเวณด้านหลังอาคาร 1 สำหรับใช้งานที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 27 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 27 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/094/2563

จ้างปรับปรุงผนังห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของเดิม บริเวณด้านหลังอาคาร 1 สำหรับใช้งานที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 27 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 27 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000120184

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000114224

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รอ.4/093/2563

จ้างก่อสร้างและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงกลาง สำหรับใช้งานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน) 21 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/บร.2/092/2563

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69kV, 24kV, 22kV, 12kV และ 400 V สำหรับใช้งานที่ กองทัพอากาศ ดอนเมือง 16 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 16 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.022/2563 ลว. 15/10/2563

จ้าง บริษัท จัดแจ่ม จำกัด ปักเสาพาดสาย บริเวณ คลองคอลาด - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/091/2563

จ้างก่อสร้างบ่อพักสายและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลราชวิถี 14 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 14 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/090/2563

จ้างก่อสร้างบ่อพักสายและท่อร้อยสายสื่อสาร สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลราชวิถี 14 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 14 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 300001702249

งานจ้างเกินแสน - -
  • 10,273รายการ