MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10233 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.017/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม. 63

ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า โครงการฟรีเทรดโซฯ BFZ - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/071/2563 ลว. 14 สิงหาคม 2563

ซื้อหม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล ขนาด 1,500 เควีเอ ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 6 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 6 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/070/2563 ลว. 6 ส.ค. 63

ซื้อ Unit Substation 500 kVA. (TYPE II) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) (หลังเครื่องวัด) 6 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 6 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ. 016/2563

จ้าง หจก.ภูทอง การ์เดนท์ ปักเสาพาดสาย บริเวณคลองชวดพร้าว - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บร.3/069/2563 ลว. 3 สิงหาคม 2563

ซื้อพร้อมติดตั้ง Air Circuit Breaker ขนาด 3200 A และ อุปกรณ์ประกอบ ที่ นิติบุคคลอาคารชุด บางกอก ริเวอร์ พาร์ค 3 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 3 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.015/2563

ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.5/068/2563

จ้างก่อสร้างบ่อพักสายพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และฐาน Unit Substation ที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) (หลังเครื่องวัด) 20 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/กธพ./066/2563 ลว. 13 ก.ค. 2563

ซื้อสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกฯ ที่ อาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์และอาคาร สพท. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/กธพ./067/2563

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์และอาคารสำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ (สพท.) สำหรับใช้งานที่ อาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์และอาคาร สพท. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.4/065/2563

จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับแรงดันกลางและแรงดันต่ำ สำหรับใช้งานที่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 9 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/063/2563 ลว. 30 มิถุนายน 2563

ซื้อสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ ชนิดแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกนอก แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลด์ (60227 IEC01) ที่ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 30 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63 30 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ 014/2563

จ้าง บริษัท จัดแจ่ม จำกัด ปักเสาพาดสาย บริเวณ เกาะไส้กรอก - -
  • 10,233รายการ