Çѹ¨Ñ¹·Ãì·Õè 26 ¡Ã¡®Ò¤Á 2564 || Log IP : 3.235.174.99กลับหน้าหลัก

:: การไฟฟ้านครหลวง :: ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ::

๑. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่จำเป็น / ยุทธศาสตร์ / ปัญหาสำคัญ


:: การไฟฟ้านครหลวง :: ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ::

๒. ข้อมูลด้านนโยบาย


:: การไฟฟ้านครหลวง :: ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ::


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หน่วยงาน ฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง
ผู้รับผิดชอบ คุณประภารัตน์ สุวรรณมาลี ๐๒-๒๕๖-๓๑๒๑ E-mail : praparat.s@mea.or.th
Fax : ๐๒-๒๕๖-๓๖๖๖ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ àÅ¢·Õè ๓๐ «ÍªԴÅÁ ¶¹¹à¾ÅÔ¹¨Ôµ á¢Ç§ÅØÁ¾Ô¹Õ ࢵ»·ØÁÇѹ ¡·Á. ๑๐๓๓๐

á¹Ð¹ÓãËéãªé Browser Google Chrome ËÃ×Í FireFox à¾×èÍ¡ÒÃáÊ´§¼Å·Õè´ÕÂÔ觢Öé¹