• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

ประกาศ กฟน. การรับคำเสนอขายไฟฟ้า


กฟน. เปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้า: ดาวน์โหลด

สถานที่ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าเเละวางหลักประกันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า กฟน. เขตวัดเลียบ อาคาร 16 ชั้น 5
เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ 
: 0-2220-5774, 0-2220-5776 โทรสาร : 0-2220-5111
*ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 14.00 น. และวันที่ 13 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. (เที่ยงวัน)

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 276
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,114
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง