• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Ac

รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. …


กฟน. เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. …
ระหว่างวันที่
14-20 ตุลาคม 2565


Third Party Access Code (TPA Code)
: ดาวน์โหลด

สามารถแจ้งความคิดเห็นผ่านทางแบบสอบถาม : แบบสอบถามความคิดเห็น (คลิก)

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 289
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,127
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง