• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

การยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565

ประกาศ กฟน. เรื่อง การรับคำเสนอขายไฟฟ้า


กฟน. เปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้า: ดาวน์โหลด
กรณี ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

           เอกสารแนบท้าย การวางหลักประกันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

           เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ. หมายเลข 5 (หนังสือมอบอำนาจ)

สถานที่ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าและวางหลักประกันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า กฟน. เขตวัดเลียบ อาคาร 16 ชั้น 5 เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2220-5774, 0-2220-5776 โทรสาร : 0-2220-5111 ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 14.00 น. และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. (เที่ยงวัน)

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 513
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 357,304
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง