• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ

 
การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565

กฟน. เปิดให้ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า : 
ดาวน์โหลด

  • กรณี ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
           เอกสารแนบ 1 แบบคำขอชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

  • กรณี ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
           เอกสารแนบ 2 แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
           เอกสารแนบ 3 ข้อมูลศักยภาพระบบไฟฟ้าของ กฟน.

  • รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เเละ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
           เอกสารแนบ 4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 

  • เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เเละ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
           เอกสารแนบ หนังสือมอบอำนาจ

สถานที่ในการยื่นเเบบคำขอฯ และชำระค่าใช้จ่าย 

กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า กฟน. เขตวัดเลียบ อาคาร 16 ชั้น 5 เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2220-5774, 0-2220-5776 โทรสาร : 0-2220-5111 ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. 
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 200
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,038
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง