• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
3. เป็นคู่สัญญาโครงการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้ากับราชการส่วนท้องถิ่น
4. มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 คลิก
5. ต้องผ่านการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟน. กรณีกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 6 เมกะวัตต์ ต้องผ่านการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้วย
6. มีความพร้อมด้านที่ดิน ด้านเทคโนโลยี ด้านเงินลงทุน และด้านการจัดหาเชื้อเพลิงตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
7. ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD)


สถานที่ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
(ในวันทำการ เวลา 08.00 - 15.00 น.)


ดาวน์โหลด: 
แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 293
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,131
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง