• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

  เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับโครงการ Solar สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล มีดังนี้

1. หนังสือรับรองการจัดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำเนาพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงาน
2. หนังสือแสดงการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือรับรองการจัดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตร ปชช. ของเจ้าของกิจการหรือบริษัท หรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ และสำเนาแบบ ภ.พ. 01 หรือแบบ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)
6. สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผง
7. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก
8. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก
9. แผนภูมิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ที่มีวิศวกรรับรองแบบตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ระดับภาคีวิศวกร และระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป ใช้ระดับสามัญวิศวกร
10. สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ที่ยังไม่หมดอายุ
11. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
12. รูปถ่ายสถานที่ที่จะติดตั้งแผง Solar
13. หนังสือมอบอำนาจโครงการ Solar โรงเรียน โรงพยาบาล ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) (ดาวน์โหลด)
14. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบ : 
 

ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ : https://myenergy.mea.or.th/


สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 382
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 247,016
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง