• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับโครงการ Solar สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล มีดังนี้

1. เอกสารรับรองกรณีหน่วยงานภาครัฐ

    1.1 หนังสือรับรองการจัดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำเนาพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงาน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
    1.2 หนังสือแสดงการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารรับรองกรณีไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ
    2.1 หนังสือรับรองการจัดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำเนาใบอนุญาตจัดตั้ง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
    2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการหรือบริษัท หรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
    2.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หรือเอกสารรับรองตนเองว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นกฎหมาย (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
3. หนังสือเรื่อง แจ้งยืนยันคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)
4. สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของกิจการที่ติดตั้งแผง solar หรือหลักฐานแสดงหมายเลขเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ที่แสดงชื่อเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาแบบ ภ.พ. 01 หรือ แบบ ภ.พ. 20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายกิจการ หรือสถานที่ตั้งของกิจการที่จะติดตั้งแผง solar
7. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผง solar
8. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
9. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผง solar
10. แบบ Single Line Diagram พร้อมมีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรองแบบตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร และระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป ใช้ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกร
11. สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
12. หนังสือมอบอำนาจโครงการ Solar โรงเรียน โรงพยาบาล ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) (ดาวน์โหลด)
13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจ)

รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบ : 
 

ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ : https://myenergy.mea.or.th/


สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 224
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,062
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง