• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

 เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับโครงการ Solar ภาคประชาชน มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตร ปชช. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและสำเนาแบบ ภ.พ. 01 หรือแบบ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)
3. สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผง
4. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก
5. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก
6. แผนภูมิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ที่มีวิศวกรรับรองแบบตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ระดับภาคีวิศวกร และระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป ใช้ระดับสามัญวิศวกร
7. สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ที่ยังไม่หมดอายุ
8. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
9. รูปถ่ายบ้านอยู่อาศัยที่จะติดตั้งแผง Solar
10. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) (ดาวน์โหลด)
11. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบ : 
 

ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ : https://myenergy.mea.or.th/


สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 357
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 246,991
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : การไฟฟ้านครหลวง