• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับโครงการ Solar ภาคประชาชน มีดังนี้
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเครื่องวัดฯ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และสำเนาแบบ ภ.พ. 01 หรือแบบ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)
3. สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผง
4. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก
5. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก
6. แบบ Single Line Diagram พร้อมมีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรองแบบตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร และระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป ใช้ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกร
7. สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร
8. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
9. รูปถ่ายบ้านอยู่อาศัยที่จะติดตั้งแผง Solar
10. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) (ดาวน์โหลด)
11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
12. คำขอแจ้งหรือเอกสารหลักฐานประกอบการจดแจ้งที่ได้รับจากระบบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (http://www.erc.or.th/th หรือ https://www.erc.or.th/th/all-exception/)

รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบ : 
 

ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ : 
https://myenergy.mea.or.th/

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 416,315
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง